Member vun der Union Grand-Duc Adolphe

2012

14.01.2012

20:00

Generalversammlung

15.01.2012

 

Dipolmiwwerreechung vun der Museksschoul 

03.02.2012

21:00

Hex hex'ste bal Bal am Kraeltgen

24 + 25.02.2012

 

Cactus Houwald - Grill

17.03.2012

20:00

Gala Concert - SYMPHONIC ROCK IV

21.03.2012

20:00

Dem President säi Namensdag

24.03.2012

20:00

Gala Concert - SYMPHONIC ROCK IV

01.04.2012

 

Bazar's Concert

01.05.2012

07:00

1. Mee Feier

09.05.2012

 

Porte Ouverte

26 - 29.05.2012

 

Ausfluch op Gatschach um Weissensee (A)

03.06.2012

 

Prëssessioun vun Härläichendag

08.06.2012 

20:30

Concert op der Place d'Armes 

15.06.2012

20:00

Concert zu Réimech

17.06.2012 

11:30

Concert zu Weiler 

22.06.2012

 

Cortège a Concert fir Nationalfeierdag

07.07.2012

 

Uespelter Hämmelsmarsch - Kleng Kiermes

07 + 08.07.2012

 

Wisefest zu Uespelt op der Garer Plaz

??.07.2012

 

Dem Chef säin Dag

22.07.2012 

 

Concert zu Preisch beim Schlass (F)

24 + 25.08.2012

 

Cactus Bereldange - Grill

13.10.2012 

19:00

Sepp-Toberfest zu Uespelt an der Hal

14.10.2012

 

Journée Commémorative

03.11.2012 

 

Concert zu Konsdrëf 

17.11.2012 

14:00

Hämmelsmarsch zu Weiler

25.11.2012 

08:00

Hämmelsmarsch Uespelt

01.12.2012

20:00

Hierscht Concert